Έννοιες για τον τρόπο αξιολόγησης των ενεργειών

Είμαστε εργαλεία για την αξιολόγηση των ενεργειών που πραγματοποιούνται από τρίτους.

Είναι εύκολο να βρούμε κοινές απόψεις όταν οι αξιολογήσεις είναι εξολοκλήρου επικεντρωμένες σε αυτό που είναι παρατηρήσιμο. Όσο περισσότεροι άνθρωποι επιβεβαιώνουν μια ενέργεια, τόσο υψηλότερη είναι η πιθανότητα ότι η ενέργεια ήταν επιτυχής.

Όταν ένα άτομο επιβεβαιώνει την 'αλήθεια', τείνει να είναι αμφίβολο. Όταν δύο άτομα επιβεβαιώνουν την 'αλήθεια', γίνεται πιθανή. Όταν αρκετά άσχετα άτομα επιβεβαιώνουν ότι είδαν την ίδια 'αλήθεια', θα ήταν λανθασμένο να αμφιβάλλουμε για την αυθεντικότητά της.

Εάν πράγματι πρόκειται για ψευδές, αντικρούεται. Επιπλέον, αν πρόκειται για κάτι που παραβιάζει τις αρχές της πρόκλησης, μπορούμε να (Κ)αταγγείλουμε την ενέργεια.

Οι επιλογές αξιολόγησης μπορούν να είναι ενεργές μόνο στο τέλος ενός βίντεο που παράγεται από άλλο χρήστη.

Σε αυτήν την πρόκληση, θεωρούμε ότι 7 συνεχόμενες προβολές από τυχαία άτομα που επισημαίνουν το βίντεο που παρακολούθησαν ως Θετικό (+) οδηγούν στην έγκριση και αποδίδουν έναν πόντο στον χρήστη που παρήγαγε το βίντεο.

Παρόμοια, 7 συνεχόμενες προβολές (σε σειρά) από 7 άτομα που επισημαίνουν το βίντεο που μόλις παρακολούθησαν ως Αρνητικό (-) οδηγούν στον χρήστη που το παρήγαγε να λαμβάνει 0 (Μηδέν) πόντους.

Όταν το ίδιο συμβαίνει με 7 συνεχόμενες επισημάνσεις της επιλογής Κ (Καταγγείλε) το βίντεο θα κατευθύνεται σε μια περιοχή που ονομάζεται 'Μαύρο Κουτί'.

Το Μαύρο Κουτί αποτελεί έναν διαδικασία αξιολόγησης και εκθεσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπου τα βίντεο θα εξετάζονται από την εσωτερική ομάδα και ενδέχεται να υπάρξουν άλλες συνέπειες στην περίπτωση κατάχρησης."